Confronta Schedina 24/10/2020 18:30:00
Squadra
G
e
n
-
I
n
t
L
a
z
-
B
o
l
C
a
g
-
C
r
o
B
e
n
-
N
a
p
P
a
r
-
S
p
e
F
i
o
-
U
d
i
J
u
v
-
H
e
l
M
i
l
-
R
o
m
C
o
s
-
L
e
c
C
r
e
-
B
r
e
B
o
r
-
S
c
h
W
o
l
-
A
r
m
W
e
r
-
H
o
f
B
a
y
-
A
u
g
 
2
1
1
2
X
1
X
X
X
1
1
X
1
AS K
2
1
1
2
X
1
X
2
2
X
1
1
1
1
7
10
Carlito_73
2
1
1
2
2
X
1
2
2
X
1
1
2
1
4
7
CorpoEstraneo fc
2
1
2
X
X
1
1
X
X
1
1
1
1
1
5
9
CrikCrok
2
1
1
2
2
1
1
X
2
2
1
1
2
1
6
9
Fischio
2
2
1
2
1
1
1
2
X
2
1
1
2
1
4
8
Fr.
2
1
1
2
1
1
1
X
2
X
1
1
X
1
6
10
Gegge
2
1
1
2
1
1
1
1
X
1
1
1
1
1
5
9
Maurino
2
1
1
2
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
5
8
Titto
2
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
5
8


Home Page